АРХІВ НОВИН
«Жовтень 2018 р. »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
Правові поради
   Державна реєстрація актів цивільного стану 
 
     1. Державна реєстрація актів цивільного стану  проводиться  з метою  забезпечення  реалізації  прав фізичної особи та офіційного визнання і підтвердження державою фактів народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті. 
 
     2. Державна  реєстрація  актів  цивільного  стану проводиться шляхом складення актових записів цивільного стану. 
 
     3. Актовий  запис  цивільного  стану  -  це  документ  органу державної   реєстрації   актів   цивільного  стану,  який  містить персональні відомості про особу  та  підтверджує  факт  проведення державної реєстрації акта цивільного стану. 
 
     Актовий запис    цивільного    стану   складається   у   двох примірниках. 
 
     Інформація  про персональні дані фізичної особи, що містяться в актовому записі цивільного стану, є конфіденційною і не підлягає розголошенню.  
     Актовий запис  цивільного  стану є безспірним доказом фактів, реєстрація яких посвідчується,  до спростування  його  в  судовому порядку. 
 
     Зразки  актових  записів  цивільного  стану  затверджуються Кабінетом Міністрів України. 
 
     4. Для державної реєстрації актів цивільного стану  подається паспорт  громадянина  України або  паспортний  документ  іноземця заявника  та  документи,  які  підтверджують факти,що підлягають державній реєстрації. 
 
     5. Правила проведення державної реєстрації  актів  цивільного стану, внесення  змін  до  актових  записів цивільного стану,їх поновлення та анулювання затверджуються Міністерством юстиції України.
  
     6. Особливості  проведення державної   реєстрації    актів 
цивільного  стану  дипломатичними представництвами і консульськими установами України  визначаються  Консульським  статутом   України та інструкцією про державну реєстрацію актів цивільного стану,  яка затверджується центральним органом виконавчої влади із 
забезпечення  реалізації  державної  політики  у  сфері  зовнішніх зносин України за погодженням із Міністерством юстиції України.
 
     7.  Органи  державної реєстрації актів цивільного стану, крім дипломатичних представництв і консульських  установ  України,подають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову  політику,  відомості про фізичних осіб для внесення або зміни  таких  даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.  Відомості  передаються  у вигляді відповідних облікових карток  за  формою,  встановленою  центральним  органом виконавчої влади,  що забезпечує формування державної податкової політики, та погодженою  з  Міністерством  юстиції  України,  у разі проведення 
державної  реєстрації  смерті,  проведення  реєстрації інших актів цивільного  стану,  що  пов’язані  із  зміною  прізвища, імені, по батькові  чи  інших  даних  про  фізичну особу, які включаються до Державного  реєстру  фізичних  осіб  - платників податків. Порядок 
взаємодії  між  центральним  органом виконавчої влади, що реалізує державну   податкову   політику,  та  відділами  реєстрації  актів цивільного  стану  відповідно  до  Податкового  кодексу України та цього Закону встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
  Державна реєстрація народження фізичної особи  та її походження 
 
     1. Державна   реєстрація   народження  дитини  проводиться  з одночасним визначенням її походження та присвоєнням  їй  прізвища, власного  імені  та  по  батькові.  Походження дитини визначається відповідно до Сімейного кодексу України. 
 
     2. Державна  реєстрація  народження  дитини  проводиться   за письмовою  або  усною  заявою батьків чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків. 
 
     Якщо державна реєстрація  народження  дитини  проводиться  за місцем  проживання  батьків  чи  одного  з них,  то за їх бажанням місцем народження дитини в актовому  записі  про  народження  може бути  визначене  фактичне місце її народження або місце проживання 
батьків чи одного з них. 
 
     У разі смерті батьків або в разі якщо вони з інших причин  не можуть   зареєструвати   народження  дитини,  державна  реєстрація проводиться  за  заявою  родичів,   інших   осіб,   уповноваженого представника  закладу охорони здоров'я,  в якому народилася дитина чи в якому вона перебуває. 
 
     3. Державна  реєстрація  народження  дитини  проводиться   не пізніше  одного  місяця  з дня її народження,  а у разі народження дитини мертвою - не пізніше трьох днів. 
 
     4.  Підставою  для проведення державної реєстрації народження дитини  є  визначені  центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує  формування державної політики у сфері охорони здоров’я документи,  що  підтверджують  факт  народження.  
     У разі  народження  дитини  поза  закладом  охорони  здоров'я документ,  що  підтверджує  факт народження,  видає заклад охорони здоров'я, який проводив огляд матері та дитини. У разі якщо заклад 
охорони здоров'я не проводив огляд матері та дитини,  документ, що підтверджує факт народження,  видає медична консультаційна комісія в порядкую, визначеному Кабінетом Міністрів України. 
 
     Порядок утворення   медичної   консультаційної   комісії   та положення про неї затверджуються центральним  органом  виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. 
 
     Медична консультаційна  комісія видає документ про народження у разі встановлення факту народження жінкою дитини. 
 
     За відсутності  документа  закладу   охорони   здоров'я   або медичної консультаційної комісії,  що підтверджує факт народження, підставою для проведення  державної  реєстрації  актів  цивільного 
стану є рішення суду про встановлення факту народження.
 
     5. У  разі  народження  дитини  мертвою  державна  реєстрація народження проводиться без видачі свідоцтва  про  народження.  Для підтвердження  такої  реєстрації  орган державної реєстрації актів цивільного стану видає довідку про народження із зазначенням факту 
мертвонародження.  Державна  реєстрація  смерті  в  такому разі не проводиться. 
 
     У разі якщо смерть дитини настала  на  першому  тижні  життя, державна  реєстрація  народження проводиться з видачею довідки про народження,  у  якій  зазначено,  що  дитина   померла.   Державна реєстрація  смерті  дитини  проводиться  в установленому порядку з 
видачею свідоцтва про смерть. 
 
     6. Про народження дитини мертвою або про її смерть на першому тижні  життя заклад охорони здоров'я,  що надавав медичну допомогу матері під час  пологів  або  в  якому  помер  новонароджений,  та судово-медична   установа   (якщо  факт  смерті  встановлено  поза 
закладом   охорони   здоров'я)   повідомляють   органи   державної реєстрації актів цивільного стану. 
 
     7. Державна  реєстрація  народження дитини,  яку не забрали з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я, підкинули або яка була знайдена,  проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану за письмовою заявою представника органу опіки  та 
піклування. 
 
     Прізвище, ім'я  та по батькові дитини,  батьки якої невідомі, та відомості про батьків зазначаються на підставі  рішення  органу опіки та піклування. 
 
     8. Державна реєстрація народження дитини,  яка досягла одного року і більше,  проводиться  органом  державної  реєстрації  актів цивільного стану за місцем проживання дитини за заявою батьків або інших заінтересованих осіб за наявності документів про  народження і  перебування  дитини  під  наглядом  закладу охорони здоров'я та довідки з місця проживання дитини. 
 
     У разі  досягнення   дитиною   шістнадцяти   років   державна реєстрація її народження може проводитися за її особистою заявою з пред'явленням паспорта громадянина України.   
 
  Державна реєстрація шлюбу 
 
     1. Для  державної  реєстрації  шлюбу  жінкою   та   чоловіком особисто  подається  заява  до  органу  державної реєстрації актів цивільного стану за  їх  вибором.  Особи,  які  подали  заяву  про державну реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими. 
 
     Якщо жінка  та/або  чоловік  не  можуть через поважну причину особисто  подати  заяву  про   реєстрацію   шлюбу,   таку   заяву, нотаріально    засвідчену,    можуть   подати   їх   представники. 
Повноваження представника повинні бути нотаріально засвідчені. 
 
     2. Повторний шлюб реєструється органом  державної  реєстрації актів  цивільного стану за умови пред'явлення особами,  які раніше перебували  в  шлюбі,  документів,  що  підтверджують  припинення попереднього шлюбу. 
 
     3. Орган  державної  реєстрації  актів  цивільного стану,  що прийняв  заяву  про  реєстрацію  шлюбу,  зобов'язаний   ознайомити наречених з умовами і порядком державної реєстрації шлюбу,  їхніми правами та обов'язками як майбутніх подружжя і батьків, обов'язком 
повідомити   один  одному  про  стан  свого  здоров'я,  попередити наречених  про  відповідальність  за  приховання  відомостей   про наявність перешкод для державної реєстрації шлюбу. 
 
     4. Державна  реєстрація  шлюбу  проводиться  після закінчення одного  місяця  з  дня  подання  нареченими  заяви  про   державну реєстрацію шлюбу. 
 
     За наявності  поважної  причини  і з дозволу керівника органу державної реєстрації актів цивільного  стану  державна  реєстрація шлюбу проводиться до закінчення зазначеного строку. 
 
     5. У разі вагітності нареченої, народження нею дитини та якщо є  безпосередня  загроза  для  життя  нареченої  або   нареченого,державна  реєстрація  шлюбу проводиться в день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за  бажанням  наречених  протягом 
одного місяця. 
 
     6. Якщо  є  відомості  про  наявність  перешкод для державної реєстрації  шлюбу,  керівник  органу  державної  реєстрації  актів цивільного  стану може відкласти таку реєстрацію,  але не більш як на три місяці. 
 
     7. Якщо  наречені  не  з'явилися  для  проведення   державної реєстрації шлюбу і не повідомили про причину неявки протягом трьох місяців з дня подання відповідної заяви, заява втрачає чинність. 
 
     Якщо наречені не можуть  з'явитися  з  поважної  причини  для проведення  державної реєстрації шлюбу у встановлений день,  строк такої реєстрації переноситься за  їх  письмовою  заявою  на  інший день.  У  такому  разі  строк перенесення реєстрації шлюбу не може 
перевищувати одного року від дня подання відповідної заяви. 
 
     8. Державна реєстрація шлюбу проводиться у приміщенні  органу державної реєстрації актів цивільного стану. 
 
     За заявою    наречених   державна   реєстрація   шлюбу   може проводитися  за  місцем   їх   проживання,   за   місцем   надання стаціонарної  медичної  допомоги або в іншому місці,  якщо вони не можуть з поважної причини прибути до органу  державної  реєстрації 
актів цивільного стану. 
 
     9. Державна   реєстрація   шлюбу  проводиться  у  присутності нареченої та нареченого з пред'явленням для посвідчення їх особи і віку  паспортів  громадянина  України  або  паспортних  документів іноземця.   Державна   реєстрація   шлюбу  через  представника  не 
допускається. 
 
     10.  Про  державну  реєстрацію  шлюбу в паспортах громадянина України ,  які  зареєстрували  шлюб,  робиться  відмітка  із зазначенням прізвища, імені, по батькові і року народження другого з подружжя та місця і дати такої реєстрації.
 
 
Державна реєстрація розірвання шлюбу 
 
     1. Державна    реєстрація    розірвання   шлюбу   проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану  у встановлених законом випадках. 
 
     2. Державна реєстрація розірвання шлюбу подружжя,  яке не має дітей,  проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання подружжя або одного з них за їх заявою. 
 
     Якщо один з подружжя через поважну причину не  може  особисто подати   заяву  про  розірвання  шлюбу,  таку  заяву,  нотаріально засвідчену або прирівняну до  нотаріально  засвідченої,  від  його імені може подати другий з подружжя. 
 
     3. Державна  реєстрація  розірвання  шлюбу  проводиться після закінчення одного місяця від дня подання відповідної  заяви,  якщо вона не була відкликана. 
 
     4. У  разі  якщо  подружжя  через  поважну  причину  не  може з'явитися до органу державної реєстрації  актів  цивільного  стану для  державної  реєстрації розірвання шлюбу у встановлений для них 
день,  строк такої реєстрації на письмове прохання  подружжя  може бути  перенесений  на  інший  день.  При  цьому строк перенесення державної реєстрації розірвання шлюбу не може перевищувати  одного року з дня подання заяви. 
 
     Якщо один  з подружжя через поважну причину не може з'явитися для державної реєстрації розірвання шлюбу, він може під час подачі заяви про реєстрацію розірвання шлюбу або впродовж місяця письмово 
повідомити орган державної реєстрації актів цивільного  стану  про згоду реєстрації розірвання шлюбу за його відсутності та зазначити місцезнаходження  органу  державної  реєстрації  актів  цивільного стану,  до якого слід надіслати свідоцтво про розірвання шлюбу.  У 
разі надсилання письмового повідомлення підпис  на ньому  того  з подружжя,   який  не  може  з'явитися,  повинен  бути  нотаріально засвідчений. 
 
     5. У разі якщо один з подружжя визнаний  безвісно  відсутнім, недієздатним, державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться за заявою другого з подружжя. 
 
     6. Той  з  подружжя,  який  бажає  відновити  своє   дошлюбне прізвище,  повинен  заявити  про  це в органі державної реєстрації актів цивільного стану під  час  державної  реєстрації  розірвання шлюбу. 
 
     7. Про державну реєстрацію розірвання шлюбу та про розірвання шлюбу,  здійснене в судовому порядку, робиться відмітка в актовому записі про шлюб. 
 
     У разі розірвання шлюбу в судовому порядку рішення суду,  яке набрало законної сили,  надсилається  судом  до  органу  державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення. 
 
     8.  Про  державну  реєстрацію  розірвання  шлюбу  в паспортах громадянина України осіб робиться відмітка про розірвання шлюбу із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, з якою розірвано шлюб, та місця і дати державної реєстрації розірвання шлюбу. 
 
     Відмітка про  розірвання  шлюбу  за  рішенням суду робиться в паспортах  громадянина  України , шлюб між якими розірвано, у разі  їх звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану.
 
Державна реєстрація зміни імені 
 
     1. Державна реєстрація зміни імені (прізвища, власного імені, по  батькові)  (далі  -  зміна  імені)  проводиться  лише стосовно громадян України. 
 
     2. Державна реєстрація зміни  імені  проводиться  відповідним органом  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану за заявою фізичної особи, яка досягла віку, встановленого законом, за місцем її проживання за наявності в архівах відділів державної реєстрації 
актів цивільного  стану  відповідних  актових  записів  цивільного стану  та  відомостей  у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. 
 
     У разі відсутності в архівах  відділів  державної  реєстрації актів  цивільного  стану  відповідних  актових  записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі  актів  цивільного  стану громадян  державну  реєстрацію  зміни  імені  може  бути проведено тільки після їх поновлення та внесення відомостей  до  зазначеного Реєстру в установленому порядку. 
 
     3. У  разі  реєстрації  громадянином України актів цивільного стану в компетентних органах іноземних держав,  з якими Україна не уклала  договорів  про  правову  допомогу  та  правові відносини у цивільних і сімейних  справах,  державна  реєстрація  зміни  імені 
проводиться  без  витребування  копій  актових  записів цивільного стану.  Реєстрація актів цивільного стану  компетентними  органами іноземних  держав  підтверджується  відповідними  легалізованими у 
встановленому порядку документами про реєстрацію актів  цивільного стану. 
 
     4. Заява  про зміну імені,  подана у встановленому порядку до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, розглядається у  тримісячний  строк  з  дня  її  подання.  За наявності поважної причини цей строк може бути продовжено,  але не більш  як  на  три 
місяці. 
 
     Заява про  зміну  імені,  подана  у  встановленому порядку до дипломатичного представництва або консульської  установи  України, розглядається у шестимісячний строк з дня її подання. 
 
     5. Розгляд  заяви про зміну імені може бути зупинено,  у разі якщо виникла потреба у поновленні актових записів цивільного стану та  внесенні  відповідних  відомостей  до Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. 
 
     6. Порядок   розгляду   заяв   громадян   про   зміну   імені встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
 
     7. Державна реєстрація зміни імені не тягне за собою внесення змін до  актових  записів  цивільного  стану,  складених  стосовно особи,  яка змінила ім'я,  та її малолітніх і неповнолітніх дітей,крім передбачених законом випадків, а також повнолітніх дітей. 
 
Державна реєстрація смерті 
 
     1. Державна реєстрація смерті проводиться  органом  державної реєстрації актів цивільного стану на підставі: 
 
     1) документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров'я або судово-медичною установою; 
 
     2) рішення суду про встановлення факту смерті особи в  певний час або про оголошення її померлою. 
 
     2. Заява  про державну реєстрацію смерті подається не пізніше трьох днів з дня настання смерті або виявлення  трупа,  а  в  разі якщо  неможливо  одержати  документ  закладу  охорони здоров'я або судово-медичної установи, - не пізніше п'яти днів. 
 
     3. Державна реєстрація смерті за заявою,  поданою  у  строки, визначені  частиною  другою  цієї статті,  та до закінчення одного року  з  дня  настання  смерті,  проводиться  за  останнім  місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання. 
 
     4. Державна   реєстрація   смерті   проводиться   за   місцем проживання заявника у разі: 
 
     1) якщо  заява  надійшла  після  закінчення одного року з дня настання смерті; 
 
     2) встановлення у судовому порядку факту смерті; 
 
     3) звернення для реєстрації смерті  особи, оголошеної  судом померлою. 
 
     5. У  разі  настання смерті в дорозі (у поїзді,  на судні,  в літаку тощо) державна реєстрація  смерті  може  бути  проведена  в найближчому органі державної реєстрації актів цивільного стану. 
 
     6. Державна  реєстрація  смерті проводиться за заявою родичів померлого,  представників органу опіки та піклування,  працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров'я, де настала смерть, та інших осіб. 
 
     7. Про державну реєстрацію смерті іноземця  відділ  державної реєстрації   актів   цивільного   стану   повідомляє  Міністерство закордонних справ України.
 
      
Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану 
 
     1. Повторна видача свідоцтва про  державну  реєстрацію  актів цивільного   стану,   оригінал  якого  було  вкрадено,  загублено, пошкоджено  чи  знищено,  та  повторна  видача  свідоцтва  у  разі внесення  змін  до актового запису чи його поновлення здійснюються 
відділами   державної   реєстрації   актів   цивільного    стану, дипломатичними представництвами і консульськими установами України на підставі актового запису цивільного стану за заявою особи, щодо якої    складено    запис,   батьків,   усиновлювачів,   опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу,  де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування. 
 
     2. Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя та   близьким   родичам   померлого   на   підставі  їх  заяви  та представникові органу опіки і  піклування  у  разі  виконання  ним повноважень  з опіки та піклування стосовно осіб,  які мають право 
на отримання такого свідоцтва.
 
 
Порядок підготовки документів для подальшого проставлення апостиля
 
           Відповідно до Положення про відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області, затвердженого наказом Головного управління юстиції 23.01.2013року  відділ ДРАЦС  перевіряє достовірність, належне оформлення та засвідчує документи, що видаються відділами реєстраційних служб  територіальних управлінь юстиції області для подальшого їх використання за кордоном.
           Прийом документів здійснюється у понеділок, вівторок, середу, п’ятницю з 9.00 до 12.00. Видача документів здійснюється у понеділок, вівторок, середу з 16.00 до 17.30; п’ятницю з 16.00 до 16.30.
             Відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції,  для зручності громадян, відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1168 та порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2010 № 3335/5, з метою засвідчення документів виданих відділами ДРАЦС   для використання їх за кордоном, надає кур’єрську послугу по доставці документів для проставлення апостиля в Державній реєстраційній службі України. Засвідчення документів здійснюється протягом одного робочого дня. Кур’єр виїздить  кожен понеділок і кожного середи відділом ДРАЦС Головного управління юстиції видаються документи після проставлення апостиля  громадянам. Вартість такої послуги 201 грн. за один документ.
 
АНОНСИ ПОДІЙ
19 10 2018

22.10.2018 о 12.00 год. відбудеться засідання Комісії з...

 
далі...
16 10 2018

18 жовтня у с. Сучевени та с. Корчівці Глибоцького райо...

 
далі...
02 10 2018

4 жовтня о 14.00 Правовий квест "Загадки Феміди&qu...

 
далі...
27 09 2018

27 вересня 10.00-12.00 День відкритих дверей для студе...

 
далі...
20 08 2018

23.08.2018 о 11:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевськ...

23.08.2018 о 11:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевського, 1 каб.413 відбудеться засідання Комісії з питань розгляду скарг  у сфері державної реєстрації ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Лівчак Лариси Тодорівни (в інтересах Шумкова Артема Анатолійовича) на рішення про зупинення державної реєстрації прав №41134560 від 17.05.2018. 
далі...
ПОСИЛАННЯ

 

 

 

 

'

 


 

 

 

      

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

www.legalaid.gov.ua/ua/konkursadvokativ/ shostyi-konkurs


 

Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області Андрієць Орися Іванівна