АРХІВ НОВИН
«Жовтень 2018 р. »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
СТАТУТ СОЮЗУ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ
 

СТАТУТ СОЮЗУ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ
 
ЗАРЕЄСТРОВАНО МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
28 червня 1991 р. Свідоцтво № 97
ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчим з'їздом Спілки юристів України
15 травня 1991 р
   
Перереєстровано 11 лютого 1993 р.
ПОГОДЖЕНО
Нова редакція статуту
29 липня 1996 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
нова редакція статуту IV з'їздом Спілки юристів України
15 червня 1996 р. 
   
Погоджено
Із змінами і доповненнями " 16 " жовтня 2001 р.
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
зміни і доповнення в Статуті V з'їздом Спілки юристів України 16
травня 2001 р. 
   
ЗАРЕЄСТРОВАНО 20 листопада 2006 р.
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
зміни і доповнення до статуту
VI з’їздом Союзу юристів України 20 жовтня 2006 р.

 

Союз юристів України заснований юридичною громадськістю України на підставі гарантованого Конституцією України права на свободу об'єднання для спільних дій по задоволенню інтересів юристів, залучення їх до активної участі в роботі по розбудові правової держави, формування в Україні громадянського суспільства.

Союз юристів України відкритий для всіх юристів України незалежно від їх політичних поглядів, фахової спеціалізації, відомчої належності та форми власності підприємств, установ і організацій, в яких вони працюють, а також для колишніх юридичних працівників і тих хто здобуває юридичну професію.
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Стаття 1. Союз юристів України (далі Союз) - всеукраїнська добровільна громадська організація.
Стаття 2. Союз у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України і цим Статутом.
Стаття 3. Головна мета Союзу - сприяння юристам України в задоволенні і захисті своїх професійних та соціальних інтересів, розвитку їх громадської активності, участі в розробці і реалізації державної правової політики.
Стаття 4. У Союзі забезпечується демократизм внутрісоюзних відносин.
Союз створений і діє на принципах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, виборності та підзвітності керівних органів, законності і гласності.
Стаття 5. Союз в цілому, а також його територіальні організації і галузеві (фахові) асоціації (далі асоціації) можуть засновувати та вступати в інші громадські об’єднання, в тому числі міжнародні або укладати з ними угоди про співробітництво і взаємодопомогу.
Стаття 6. Союз є юридичною особою, має власну символіку, яка затверджується Радою Союзу і підлягає державній реєстрації в установленому законом порядку, іншу атрибутику, печатку з емблемою Союзу, штампи, банківські рахунки, в тому числі валютні.
Стаття 7. Центральні органи Союзу розміщуються за адресою: 01025, м. Київ-25, вул. Велика Житомирська, 15.
 
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФОРМИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ СОЮЗУ
 
Стаття 8. Основними завданнями Союзу є:
сприяння створенню юристам України належної правової основи для активної професійної і громадської діяльності, їх соціальної захищеності;
налагодження співробітництва між юристами, які займаються різними видами правової діяльності;
підвищення престижу юридичної професії і авторитету юристів, виховання їх у дусі неухильного дотримання законів і норм професійної етики;
сприяння зміцненню зв'язків між юридичною наукою, освітою і практикою, розширенню демократії і гласності у правотворчості;
участь в організації юридичної освіти та перепідготовці юридичних кадрів;
пропаганда та роз'яснення чинного законодавства;
розвиток співробітництва юристів України з національними і міжнародними юридичними громадськими організаціями;
вивчення досвіду зарубіжних країн в галузі права, пропаганда за кордоном законодавства України, досягнень вітчизняної юридичної науки і освіти.
Стаття 9. У межах своїх статутних завдань Союз може:
виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
в установленому законом порядку засновувати видавництва, видавати газети, журнали, науково-популярну, довідкову та іншу юридичну літературу;
утворювати спеціальні фонди Союзу, третейський суд, госпрозрахункові юридичні бюро, навчально-методичні і консультаційні пункти, а також підприємства і організації, необхідні для виконання статутних завдань, оздоровчі та соціально-культурні заклади, мати у власності приміщення, споруди, засоби транспорту і зв'язку та інше майно. Господарським підприємствам, закладам та організаціям Союзу в установленому Законом порядку надається статус юридичної особи і вони діють відповідно до чинного законодавства:
здійснювати громадську експертизу законопроектів;
вивчати ефективність дії правових актів і вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування;
самостійно або спільно з державними органами і іншими громадськими організаціями проводити конгреси, конференції, семінари, оголошувати конкурси тощо, брати участь у відповідних заходах за кордоном;
підтримувати зв'язки та здійснювати обмін делегаціями з професійними організаціями зарубіжних країн і українською юридичною діаспорою, здійснювати іншу міжнародну діяльність в межах завдань, визначених цим Статутом;
представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Союзу у державних органах і громадських організаціях;
одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних завдань;
організаційно і матеріально підтримувати інші громадські організації (об'єднання), надавати допомогу в їх створенні;
інформувати громадськість про свою діяльність.
 
3. ЧЛЕНИ СОЮЗУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
 
Стаття 10. Союз складається з індивідуальних та колективних членів, а також прийнятих до Союзу на правах асоціацій, легалізованих в Україні громадських об’єднань. Прийом до індивідуальних членів здійснюють первинні організації, до колективних - керівні органи територіальних організацій і асоціацій Союзу, а також безпосередньо Виконком Ради Союзу. Прийом до Союзу всеукраїнських асоціацій здійснює Виконком Ради Союзу з наступним затвердженням Радою Союзу.
Стаття 11. Індивідуальними членами Союзу можуть бути особи, які визнають Статут Союзу та:
мають юридичну освіту і працюють за фахом;
мають юридичну освіту, але з поважних причин тимчасово припинили роботу за юридичною спеціальністю;
студенти (слухачі, курсанти, учні) юридичних навчальних закладів (факультетів);
юристи - пенсіонери.
Стаття 12. Прийом до індивідуальних членів Союзу здійснюється в персональному порядку. Заява вступника розглядається первинною організацією на відкритих зборах. Рішення зборів є остаточним.
Стаття 13. Індивідуальні члени Союзу сплачують вступні та щорічні членські внести.
Розмір внесків індивідуальних членів Союзу визначається Радою Союзу.
Непрацюючі члени Союзу звільняються від сплати внесків.
Розмір вступних і членських внесків колективних членів та асоціацій визначається угодами їх керівних органів з керівними органами Союзу, які вирішують питання про прийом до Союзу.
Фінансово неспроможні організації, що виявили бажання стати колективними членами Союзу, можуть звільнятись від сплати вступних внесків.
Стаття 14. Індивідуальним членам Союзу вручаються членські квитки і нагрудні значки, колективним членам та асоціаціям - свідоцтво про членство у Союзі встановленого зразка.
Облік індивідуальних членів здійснюють первинні організації; колективних членів і галузевих асоціацій - територіальні організації або асоціації, що прирівняні до обласних організацій Союзу, які прийняли їх до Союзу. Облік всеукраїнських асоціацій здійснює Виконком Ради Союзу.
Стаття 15. Індивідуальні члени Союзу мають право:
обирати і бути обраними до керівних і робочих органів Союзу, брати участь у всіх заходах, що проводяться Союзом;
вільної критики будь-якого органу Союзу;
звертатись до органів Союзу із запитами та пропозиціями з питань, пов'язаних з їх діяльністю, одержувати відповідь по суті своїх звернень;
переважно користуватись видавничою базою, послугами підприємств і організацій, навчально-методичних курсів, соціально-культурних закладів Союзу;
звертатись до органів Союзу за допомогою у захисті своїх законних прав та інтересів, а також подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення.
Стаття 16. Індивідуальні члени Союзу зобов'язані:
виконувати вимоги Статуту Союзу, дотримуватись норм моралі і професійної етики;
брати активну участь у роботі своєї первинної організації та органу Союзу, до якого вони обрані;
сприяти проведенню в життя рішень керівних органів Союзу, дбати про зміцнення авторитету Союзу;
своєчасно сплачувати членські внески.
Стаття 17. За активну участь у роботі Союзу, вагомий внесок у розвиток юридичної освіти, науки і практики індивідуальним членам Союзу можуть присвоюватись почесні звання Союзу юристів України, вони можуть заохочуватись іншими засобами Союзу, а також представлятись до державних нагород і почесних звань.
Стаття 18. Індивідуальне членство у Союзі припиняється у випадках:
виходу з Союзу за власним бажанням;
виключення з Союзу за порушення Статуту та антигромадську поведінку.
Рішення первинної організації про виключення з Союзу може бути протягом місяця оскаржене до вищестоящої організації Союзу.
Подання скарги зупиняє виконання рішення первинної організації.
Стаття 19. Колективними членами Союзу можуть бути трудові колективи юридичних установ і організацій, навчальних закладів, редакцій юридичних видань, а також інші колективи, які займаються правовою діяльністю та визнають цей Статут.
Стаття 20. Колективним членам надається юридична допомога і підтримка Союзу. Вони можуть використовувати емблему Союзу (за згодою керівних органів Союзу, які прийняли їх до Союзу), користуватись послугами створених Союзом підприємств і організацій.
Повноважні представники колективних членів і асоціацій можуть брати участь у всіх заходах, що проводяться Союзом, звертатись до органів Союзу із запитами та пропозиціями з питань, пов'язаних з їх діяльністю, і одержувати на них відповіді, бути обраними до керівних органів Союзу.
Стаття 21. Колективні члени і асоціації будують свої відносини з організаціями Союзу, до яких вони входять, на договірних засадах.
Колективні члени і асоціації, які не виконують договірні зобов'язання виключаються з Союзу рішенням того органу, який прийняв їх до Союзу.
Стаття 22. Вступ організації чи установи до Союзу на правах колективного члена або асоціації не тягне за собою автоматичного зарахування їх працівників індивідуальними членами Союзу. Вони вступають до Союзу на загальних підставах.
 
4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СОЮЗУ
 
Стаття 23. Основою Союзу є первинні організації. Первинні організації створюються за галузево-виробничим або територіальним принципом за наявності не менше трьох осіб, які мають право бути членами Союзу.
Первинні організації можуть створюватись на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, військових і прирівняних до них формуваннях.
Первинна організація вважається створеною з моменту прийняття про це рішення зборами засновників організації. Первинні організації не є юридичними особами.
Стаття 24. Первинні організації Союзу:
приймають та виключають з Союзу індивідуальних членів;
обирають делегатів на конференції міських (районних) територіальних організацій чи асоціацій Союзу, до яких вони входять;
рекомендують своїх представників до складу керівних і робочих органів Союзу, в необхідних випадках ставлять питання про відкликання їх із цих органів;
порушують клопотання перед відповідними керівними органами територіальних організацій чи асоціацій Союзу про заохочення членів своїх організацій засобами Союзу та представлення до державних нагород і почесних звань;
самостійно вирішують питання своєї фінансової діяльності.
Первинні організації мають право висловити своє ставлення до рішення будь-якого органу Союзу і цей орган зобов'язаний дати відповідь по суті їх запитів.
Стаття 25. Первинні організації, які створені за галузево-виробничим принципом, можуть об’єднуватись у галузеві міські та районні асоціації, а останні – у такі ж обласні структури.
Асоціації однієї галузі, створені в більшості областей, можуть об’єднуватися у всеукраїнські асоціації.
Первинні організації, які не входять до асоціації, об’єднуються у міські та районні, а останні – у Союз юристів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські територіальні організації Союзу.
Обласні організації, не об’єднані у всеукраїнські структури, діють на правах обласних територіальних організацій Союзу.
Територіальні організації та асоціації вважаються створені з моменту прийняття про це рішення їх установчими конференціями.
Стаття 26. Всеукраїнські асоціації можуть мати власні статути (положення), які не повинні суперечити Статуту Союзу.
Новостворені територіальні організації і асоціації, як осередки Союзу, легалізуються за Статутом Союзу або статутами (положеннями) всеукраїнських асоціацій.
Стаття 27. Територіальні організації і асоціації, а також створені (засновані) Союзом господарські підприємства та заклади після державної реєстрації набувають статусу юридичної особи. Вони мають власні печатки з емблемою Союзу, необхідні штампи, бланки, банківські рахунки, в тому числі валютні.
Стаття 28. Облік і координація діяльності здійснюється: первинних організацій Союзу - міськими (районними) територіальними організаціями або асоціаціями; міських (районних) територіальних організацій і асоціацій - обласними територіальними організаціями або асоціаціями Союзу, до яких вони входять; обласних територіальних організацій та прирівняних до них асоціацій, а також всеукраїнських асоціацій – Виконкомом Ради Союзу.
 
5. КЕРІВНІ ТА КОНТРОЛЬНІ ОРГАНИ СОЮЗУ
 
Стаття 29. Найвищим керівним органом Союзу є з'їзд Союзу юристів України.
Стаття 30. Для вирішення окремих важливих питань діяльності Союзу і визначення форм участі Союзу у розбудові правової держави, а також оновлення (до третини) складу керівних органів Союзу можуть скликатись всеукраїнські конференції Союзу.
Стаття 31. Чергові з'їзди Союзу скликаються один раз на п'ять років. Дата відкриття з'їзду і норма представництва оголошуються Радою Союзу не пізніше, як за три місяці до з'їзду.
Позачергові з'їзди скликаються за ініціативою Ради Союзу, а також на вимогу Центральної ревізійної комісії Союзу або регіональних організацій Союзу, які об'єднують не менше третини загальної кількості членів Союзу. Рада Союзу повідомляє про позачерговий з'їзд не пізніше, як за два місяці до дня його відкриття. У такому ж порядку скликаються всеукраїнські конференції Союзу.
Стаття 32. Делегати на з'їзди і всеукраїнські конференції обираються на конференціях Союзу юристів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських територіальних організацій, а також на конференціях всеукраїнських асоціацій та асоціацій, прирівняних до обласних територіальних організацій Союзу, колективними членами Союзу.
Норма представництва визначається Радою Союзу.
Стаття 33. З'їзд Союзу юристів України:
приймає Статут Союзу і вносить до нього зміни та доповнення;
заслуховує звіти Ради Союзу та Центральної ревізійної комісії;
обирає Голову Союзу, двох його перших заступників і Голову Центральної ревізійної комісії;
визначає кількісний склад і формує Раду Союзу. До складу Ради за посадою делегуються обрані з'їздом Голова Союзу, два його перших заступника, а також Почесний Голова Союзу, голови рад Союзу юристів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських територіальних організацій, всеукраїнських асоціацій та асоціацій, прирівняних до обласних територіальних організацій Союзу.
Особи, які обрані на зазначені посади у міжз'їздівський період, вводяться до складу Ради Союзу шляхом кооптування на чергових пленумах Ради Союзу. Рада Союзу також визначається щодо доцільності подальшого перебування у її складі колишніх керівників
Союзу і регіональних організацій та асоціацій, делегованих до Ради Союзу за посадою;
затверджує “Положення про ревізійні комісії Союзу юристів України”;
обирає Центральну ревізійну комісію Союзу;
визначає головні напрями діяльності Союзу;
розглядає апеляції на рішення Ради Союзу;
приймає рішення про припинення діяльності Союзу та вирішує питання її власності.
Стаття 34. Центральними органами Союзу є:
Рада Союзу;
Виконавчий комітет Ради Союзу;
Центральна ревізійна комісія Союзу.
Стаття 35. У період між з'їздами вищим керівним органом Союзу є Рада Союзу.
Стаття 36. Основна форма роботи Ради Союзу - пленарні засідання. Пленуми скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
Пленуми проводяться за ініціативою Виконкому Ради або на вимогу Голови Союзу, Центральної ревізійної комісії, не менше третини членів Ради Союзу.
Стаття 37. Рада Союзу:
за поданням Голови Союзу обирає необхідну кількість штатних і позаштатних заступників Голови Союзу та Відповідального секретаря Ради;
визначає кількісний склад і формує Виконавчий комітет Ради. До складу Виконкому за посадою входять: Голова Союзу, два його перших заступника, заступники, Почесний Голова Союзу та Відповідальний секретар Ради. У разі необхідності Рада Союзу проводить ротацію складу Виконкому;
щорічно заслуховує звіти Виконкому Ради;
створює необхідні постійні комісії Ради і затверджує положення про ці формування;
затверджує символіку і атрибутику Союзу, положення про почесні звання, нагороди та відзнаки Союзу юристів України;
за пропозиціями постійних комісій Ради приймає загальносоюзні програми;
скликає з'їзди і всеукраїнські конференції Союзу та встановлює норму представництва, звітує перед з'їздами про свою діяльність;
затверджує річні бюджети Виконкому Ради Союзу і розглядає звіти про їх виконання;
затверджує рішення Виконкому Ради Союзу про вступ Союзу до інших громадських організацій (об’єднань) та вихід з них, а також про прийом до Союзу громадських об’єднань та колективних членів, що звернулися безпосередньо до Виконкому Ради Союзу і виключення їх із Союзу;
вирішує інші питання діяльності Союзу, що не входять до виключної компетенції з'їзду Союзу.
Стаття 38. Виконавчий комітет Ради здійснює поточне керівництво роботою Союзу. Чергові засідання Виконкому проводяться один раз на квартал, позачергові - в міру необхідності. На засідання Виконкому запрошується Голова Центральної ревізійної комісії, а також можуть запрошуватись члени Ради Союзу, представники структурних підрозділів Союзу, які мають безпосереднє відношення до внесених на розгляд Виконкому питань.
Виконавчий комітет:
готує пропозиції та матеріали для розгляду на з'їздах, всеукраїнських конференціях і пленумах Ради;
визначає шляхи реалізації рішень з'їздів, конференцій та пленумів, забезпечує виконання накреслених заходів;
розробляє проекти планів основних заходів і загальносоюзних програм;
приймає рішення про заснування фондів Союзу, утворення третейського суду, підприємств і організацій, необхідних для виконання статутних завдань, оздоровчих та соціально-культурних закладів, затверджує їх статути (положення);
затверджує структуру та штатний розпис апарату Виконкому Ради;
створює з представників юридичної громадськості необхідні професійні секції за напрямами діяльності і робочі групи, які мають сприяти Виконкому у вирішенні його завдань;
встановлює розмір щорічних відрахувань у розпорядження Виконкому Ради Союзу коштів від членських внесків і одержаних прибутків Союзом юристів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими територіальними організаціями, всеукраїнськими асоціаціями та асоціаціями Союзу,
прирівняними до обласних територіальних організацій Союзу;
підтримує зв'язки з регіональними організаціями і асоціаціями Союзу, надає їм практичну допомогу;
вирішує питання про прийом до Союзу громадських організацій і колективних членів, які звернулися до нього з заявою, а також про виключення їх із Союзу (з наступним затвердженням Радою Союзу);
визначає розмір вступних і щорічних членських внесків колективних членів Союзу і асоціацій;
вирішує питання про вступ Союзу до інших громадських організацій (об'єднань) та вихід з них (з наступним затвердженням Радою Союзу);
представляє членів Союзу до державних нагород та почесних звань;
присвоює почесні звання Союзу юристів України, нагороджує і відзначає членів Союзу засобами заохочення Союзу;
взаємодіє з державними органами, юридичними відомствами і установами, громадськими організаціями, засобами масової інформації.
Стаття 39. Керівними органами територіальних організацій і асоціацій Союзу є їх конференції та ради.
У разі необхідності ради можуть створювати виконавчі комітети (правління). Кількісний склад, повноваження і порядок їх діяльності ради визначають самостійно.
Ревізійні функції у територіальних організаціях і асоціаціях Союзу виконують їх ревізійні комісії, які обираються на чергових звітно-виборчих конференціях.
У регіонах, де діють територіальні та галузеві асоціації, з метою визначення шляхів взаємодії та вирішення спільних проблем, їх керівники можуть об'єднуватись у координаційні ради. Форми і методи своєї роботи координаційні ради визначають самостійно.
Стаття 40. Ради скликають чергові звітно-виборчі конференції Союзу Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських територіальних організацій, всеукраїнських асоціацій та асоціацій, прирівняних до обласних територіальних організацій Союзу, один раз на 5 років, міських і районних територіальних організацій та асоціацій - один раз на 2,5 роки.
Позачергові конференції можуть проводитись з ініціативи рад, на вимогу ревізійних комісій, а також відповідно первинних, міських (районних), організацій та асоціацій, які об’єднують не менше третини членів даної територіальної організації чи асоціації.
Стаття 41. Норми представництва на конференції територіальних організацій та асоціацій встановлюють їх ради.
Дати чергових звітно-виборчих конференцій і норми представництва оголошуються радами територіальних організацій чи асоціацій не пізніше, як за два місяці до дня їх проведення, позачергових - за місяць.
Стаття 42. Чергові звітно-виборчі конференції територіальних організацій і асоціацій:
- заслуховують звіти про діяльність рад і ревізійних комісій;
обирають голів рад і голів ревізійних комісій;
визначають кількісний склад і обирають ради та ревізійні комісії своїх організацій;
створюють необхідні постійні комісії рад, робочі групи;
обирають делегатів на конференції вищестоящих організацій (з'їзди) Союзу;
визначають головні напрямки роботи організацій.
Всеукраїнські асоціації на конференціях приймають статути (положення) своїх асоціацій, вносять до них зміни і доповнення.
Позачергові конференції скликаються для вирішення окремих нагальних проблем і кадрових питань своїх організацій.
Стаття 43. Ради територіальних організацій і асоціацій у період між конференціями можуть приймати рішення з усіх питань діяльності своїх організацій, що не входять до виключної компетенції конференцій.
Ради збираються на засідання в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік.
Стаття 44. Голова Союзу юристів України, голови рад територіальних організацій і асоціацій, їх заступники та відповідальні секретарі рад, голови ревізійних комісій є керівними особами відповідних організацій і асоціацій Союзу.
Керівні особи обираються на термін повноважень органів Союзу, які їх обрали.
У разі неможливості керівних осіб з поважних причин виконувати свої обов'язки, переобрання на ці посади до наступних з'їздів (конференцій) здійснюють відповідні ради організацій (асоціацій) чи ревізійні комісії.
Стаття 45. Голова Союзу, Голова Центральної ревізійної комісії, Відповідальний секретар Ради Союзу не можуть одночасно займати керівні посади в інших територіальних організаціях та асоціаціях Союзу.
Стаття 46. Голова Союзу очолює Союз юристів України, Раду Союзу і її Виконком.
Голова Союзу:
здійснює загальне керівництво Союзом;
організовує роботу Ради Союзу та її Виконкому, головує на їх засіданнях;
подає з'їзду Союзу звіт про роботу Ради, щорічно звітує перед Радою про роботу Виконкому;
здійснює добір і розстановку кадрів апарату Ради, визначає їм функціональні обов'язки і посадові оклади;
за погодженням з Виконкомом призначає заступників Голови Союзу (з наступним затвердженням Радою Союзу);
забезпечує раціональне використання власності, що належить Виконкому Ради Союзу, є розпорядником коштів;
представляє Союз у зносинах з державними органами та громадськими організаціями, а також у міжнародних зв'язках;
підписує від імені Союзу, Ради і Виконкому офіційні документи;
здійснює інші дії відповідно до цього Статуту.
Голова Союзу в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, які обов'язкові до виконання всіма керівними особами організацій і асоціацій Союзу.
Голові Союзу після закінчення визначеного Статутом терміну перебування на цій посаді, або дострокового складення ним своїх повноважень з поважних причин, присвоюється звання “Почесний Голова Союзу юристів України”.
Стаття 47. Повноваження і обов'язки голів, їх заступників, відповідальних секретарів та членів рад територіальних організацій і асоціацій визначаються відповідними радами самостійно.
Стаття 48. Керівні особи організацій і асоціацій Союзу можуть виконувати свої обов'язки на штатній основі, на громадських засадах та за сумісництвом.
Стаття 49. Для організаційно-технічного забезпечення при Виконкомі Ради Союзу та радах територіальних організацій і асоціацій Союзу може створюватись штатний апарат. Утримання працівників апарату здійснюється за рахунок коштів цих організацій та асоціацій.
На штатних працівників Союзу поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
Стаття 50. Центральна ревізійна комісія Союзу, ревізійні комісії територіальних організацій і асоціацій створюються та діють відповідно до “Положення про ревізійні комісії Союзу юристів України”, постійні комісії рад - положень про ці формування, які затверджуються радами цих організацій.
У разі вибуття членів ревізійних комісій на підставі п. З ст.44 чи п. 3 ст.52 Статуту Союзу, ревізійні комісії поповнюються шляхом самостійного кооптування до них нових членів.
Стаття 51. Вищим органом первинних організацій є загальні збори членів Союзу. Періодичність проведення зборів первинні організації визначають самостійно.
Для поточного керівництва в організаціях, які мають у своєму складі до 15 членів Союзу, обираються строком на 2,5 роки голови організації та їх заступники, при більшій чисельності - ради організацій.
Стаття 52. З'їзди і всеукраїнські конференції, а також конференції територіальних організацій та асоціацій Союзу правомочні вирішувати питання своєї компетенції, якщо в їх роботі бере участь не менше 2/3 делегатів. Інші колегіальні органи є правомочними при явці на засідання не менше половини їх членів. Рішення приймаються таємним чи відкритим голосуванням за більшістю голосів.
Обраними на виборні посади визнаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, але не менше половини від числа присутніх делегатів з'їзду (конференції) чи членів колегіального органу. У разі, коли жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування, в якому балотуються два кандидати, що набрали найбільше число голосів. У цьому випадку обраним визнається кандидат, за якого проголосувала більшість.
Особи, обрані на керівні посади і до колегіальних органів, які не виправдали виявленої їм довіри, можуть бути достроково відкликані з цих посад і органів.
 
6. КОШТИ ТА МАЙНО СОЮЗУ
 
Стаття 53. Союз має загальносоюзну власність. Первинні і територіальні організації та асоціації, а також створені (засновані) ними господарські підрозділи мають свою власність.
Союз не відповідає по зобов'язаннях своїх членів, регіональних організацій та створених Союзом господарських підрозділів, а останні - по зобов'язаннях всього Союзу.
Стаття 54. Джерелами утворення власності Союзу та її осередків є:
кошти і майно, передані в установленому порядку їх засновниками або державою;
внески членів Союзу;
надходження від господарської діяльності, заснованих ними підприємств і організацій;
спонсорські та благодійні внески, пожертвування громадян;
інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
Стаття 55. Порядок використання матеріальних цінностей і коштів визначається керівними органами відповідних організацій, асоціацій та господарських підрозділів Союзу самостійно.
Керівні органи вищестоящих організацій Союзу визначають лише розмір обов'язкових відрахувань підпорядкованими організаціями і асоціаціями у їх розпорядження коштів від внесків членів Союзу та одержаних доходів.
Рада Союзу може встановлювати Союзу Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським територіальним організаціям, всеукраїнським асоціаціям та асоціаціям, прирівняним до обласних територіальних організацій, а також колективним членам Союзу, які входять безпосередньо до Союзу (за окремою угодою), цільові внески на фінансування конкретних загальносоюзних програм.
Стаття 56. Первинні організації переказують встановлені їм відрахування коштів на поточні рахунки міських (районних) організацій чи асоціацій Союзу, до яких вони входять.
Колективні члени перераховують вступні та членські внески на поточні рахунки тих організацій, які прийняли їх до Союзу.
Стаття 57. Організації та громадяни, що припинили членство в Союзі або виключені з неї, не мають права на частку майна і коштів Союзу.
Стаття 58. Фінансова діяльність Союзу та її організацій і асоціацій здійснюється на основі бюджетів, які складаються на кожний календарний рік і затверджуються їх вищими керівними органами.
Організації і асоціації Союзу та створені ними господарські підрозділи здійснюють оперативний і бухгалтерський облік своєї фінансово-господарської діяльності, у встановленому законом порядку подають статистичну звітність, вносять до бюджету України платежі у розмірах, визначених чинним законодавством.
 
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Стаття 59. Діяльність Союзу та її територіальних організацій і асоціацій може бути припинена у зв'язку з реорганізацією чи ліквідацією.
Реорганізація проводиться за рішенням їх вищих керівних органів, ліквідація - шляхом саморозпуску або у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду. Орган, який приймає рішення про ліквідацію (реорганізацію) створює ліквідаційну комісію, визначає правонаступників та порядок використання їх майна і коштів.
Після ліквідації Союзу його власність не може перерозподілятись між членами Союзу. Вона використовується на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду спрямовується в прибуток держави або передається іншій неприбутковій організації.
Стаття 60. Статут набуває чинності з моменту його затвердження з'їздом Союзу.
Стаття 61. У виняткових випадках, зміни і доповнення до Статуту, які не суперечать основним принципам, може вносити Рада Союзу з наступним затвердженням з'їздом Союзу. 
 
АНОНСИ ПОДІЙ
19 10 2018

22.10.2018 о 12.00 год. відбудеться засідання Комісії з...

 
далі...
16 10 2018

18 жовтня у с. Сучевени та с. Корчівці Глибоцького райо...

 
далі...
02 10 2018

4 жовтня о 14.00 Правовий квест "Загадки Феміди&qu...

 
далі...
27 09 2018

27 вересня 10.00-12.00 День відкритих дверей для студе...

 
далі...
20 08 2018

23.08.2018 о 11:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевськ...

23.08.2018 о 11:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевського, 1 каб.413 відбудеться засідання Комісії з питань розгляду скарг  у сфері державної реєстрації ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Лівчак Лариси Тодорівни (в інтересах Шумкова Артема Анатолійовича) на рішення про зупинення державної реєстрації прав №41134560 від 17.05.2018. 
далі...
ПОСИЛАННЯ

 

 

 

 

'

 


 

 

 

      

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

www.legalaid.gov.ua/ua/konkursadvokativ/ shostyi-konkurs


 

Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області Андрієць Орися Іванівна